Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtnemer: Kelly de Geus Dressuurtraining, gevestigd en kantoorhoudend aan Haagwinde 14 (3297 WJ) te Puttershoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 75902303.

- Klant: iedere (rechts)persoon die met Kelly de Geus Dressuurtraining een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger, gemachtigden en rechtverkrijgenden.

- Overeenkomst: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Klant. De overeenkomst komt pas tot stand nadat beide partijen hiermee hebben ingestemd.

- Schriftelijk: in geschrift of via e-mail.

- Abonnement: Het (maandelijkse of jaarlijkse) abonnement waarmee Klant gebruik kan maken van de training via het online platform van Kelly de Geus Dressuurtraining.

- Diensten of dienst: De dienst die Kelly de Geus Dressuurtraining aanbiedt, kan verschillende vormen aannemen. Of er is sprake van een fysieke training, dan wel een online training in de vorm van een online platform.

- Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

- Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

- Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kelly de Geus Dressuurtraining en op elke overeenkomst, die fysiek of op afstand tot stand is gekomen.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

2.3. Door het sluiten van een overeenkomst met Kelly de Geus Dressuurtraining aanvaardt de Klant de algemene voorwaarden van Kelly de Geus Dressuurtraining en de daarmee verbonden zijnde andere algemene voorwaarden. Indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze algemene voorwaarden ook op komende offertes en overeenkomsten van toepassing.

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. Opdrachtnemer en Klant zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle, door Kelly de Geus Dressuurtraining ingeschakelde, personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

2.7. Voorwaarden van de Klant zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door Kelly de Geus Dressuurtraining is bepaald, niet van toepassing. Voorwaarden van Klant worden hiermee dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.8. Kelly de Geus Dressuurtraining heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en zal Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3. Offertes

3.1. Alle offertes van Kelly de Geus Dressuurtraining zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Kelly de Geus Dressuurtraining aan de Klant bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen of start met de uitvoering van de werkzaamheden.


Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Kelly de Geus Dressuurtraining heeft aanvaard door een akkoord te geven via de website, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per WhatsApp of e-mail.

4.2. Kelly de Geus Dressuurtraining is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.

4.3. Elke Overeenkomst die met Kelly de Geus Dressuurtraining wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Kelly de Geus Dressuurtraining wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Kelly de Geus Dressuurtraining is verbonden.

4.4. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. Dat wil zeggen dat elke dressuurtraining die aan de hand, dan wel onder het zadel wordt overeengekomen één losse overeenkomst betreft.


Artikel 6. Annulering en ontbinding

6.1. Zowel Klant als Kelly de Geus Dressuurtraining kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder vallen tevens de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.

6.2. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Kelly de Geus Dressuurtraining ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd die niet aan de ontbinding ten grondslag lagen. Klant dient de overeengekomen vergoeding dan te voldoen.

6.3. Tussentijdse Beëindiging van de Overeenkomst is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

6.4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Kelly de Geus Dressuurtraining tegen het overeengekomen (uur)tarief.

6.5. Zowel Klant als Kelly de Geus Dressuurtraining kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Kelly de Geus Dressuurtraining nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6.6. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht tot dressuurtraining aan de hand, dan wel onder het zadel, binnen 48 uur voor aanvang annuleert, is Kelly de Geus Dressuurtraining gerechtigd om het afgesproken bedrag in rekening te brengen bij Klant.


Artikel 7. Abonnementen

7.1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar.

7.2. Gedurende de eerste abonnementsperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

7.3. Na afloop van de eerste abonnementsperiode kan het Abonnement opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

7.4. Als een abonnement niet of niet tijdig wordt opgezegd zal deze stilzwijgend worden verlengd waarbij Klant het abonnement daarna met 1 maand opzegtermijn kan opzeggen. De opzegging geschiet op dezelfde wijze als waarop het abonnement is aangegaan.

7.5. Indien opzegging plaatsvindt tijdens de eerste abonnementsperiode van een jaar, heeft Klant geen aanspraak op restitutie van de reeds betaalde abonnementsvergoeding over de resterende periode.

7.6. Kelly de Geus Dressuurtraining kan het Abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Klant, ontbinden ingeval:

a. Klant in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;

b. Klant de server en/of programmatuur gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins

naar het oordeel van Kelly de Geus Dressuurtraining als ongewenst wordt aangemerkt.

7.7. Enkel tijdens de abonnementsperiode krijgt de Klant toegang tot het online materiaal.


Artikel 8. Herroepingsrecht en uitsluitingen op dit herroepingsrecht

Bij levering van fysieke diensten (zoals de training aan de hand, dan wel onder het zadel)

8.1. Bij de levering van diensten die op afstand tot stand zijn gekomen heeft de Klant, die als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden aangemerkt, een bedenktijd van 14 dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

8.2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan de Klant dit binnen de termijn schriftelijk kenbaar maken zonder opgave van redenen. De Klant kan daarbij gebruik maken van het Modelformulier van Herroeping, maar dit is niet verplicht.

8.3. Kelly de Geus Dressuurtraining heeft het recht om te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht om deze redenen kenbaar te maken.

8.4. Klant kan géén gebruik maken van het herroepingsrecht als de levering van de dienst is begonnen én afgerond binnen de bedenktermijn en Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de levering van deze dienst binnen de bedenktermijn. Als de dienst nog is begonnen binnen de bedenktermijn maar niet is afgerond, dient Klant te betalen voor de reeds geleverde diensten.Bij de aanschaf van online diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd (zoals de abonnementen)

8.5. Bij de aanschaf van een abonnement, waarbij de overeenkomst op afstand tot stand komt, heeft de klant, die als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden aangemerkt, een bedenktijd van 14 dagen ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

8.6. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan de Klant dit binnen de termijn schriftelijk kenbaar maken zonder opgave van redenen. De Klant kan daarbij gebruik maken van het Modelformulier van Herroeping, maar dit is niet verplicht.

8.7. Kelly de Geus Dressuurtraining heeft het recht om te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht om deze redenen kenbaar te maken.

8.8. Kelly de Geus Dressuurtraining heeft het recht om de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd uit te sluiten van het herroepingsrecht als de uitvoering daarvan is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant, die als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf moet worden aangemerkt, en die klant daarbij uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verlies van zijn herroepingsrecht.

8.9. Bij het gebruik maken van een abonnement betekent artikel 8 lid 8 dat de Klant geen recht heeft op restitutie voor de inhoud die is verkregen tijdens de bedenktermijn.


Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

9.1. Kelly de Geus Dressuurtraining zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Kelly de Geus Dressuurtraining staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

9.2. Kelly de Geus Dressuurtraining is géén dierenarts, dan wel fysiotherapeut en dergelijke, dat wil zeggen dat de inhoud van de door Kelly de Geus Dressuurtraining aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen niet bindend zijn en slechts adviserend van aard zijn. Uiteraard zal Kelly de Geus Dressuurtraining de op haar rustende zorgplichten in acht nemen waarbij de training en adviezen zullen worden gebaseerd op de kennis en kunde van Kelly de Geus Dressuurtraining daarbij zo veel mogelijk op de deelnemer specifiek worden afgestemd.

9.3. De Overeenkomst op basis waarvan Kelly de Geus Dressuurtraining de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant, Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

9.4. Indien het paard van de Deelnemer niet gezond is, dan wel niet veilig te trainen is, heeft Kelly de Geus Dressuurtraining het recht de betreffende Klant te weigeren voor de trainingen.

9.5. Er is geen garantie dat Klant geld zal verdienen of bepaalde resultaten zal behalen met behulp van de technieken en ideeën die in verband met fysieke, dan wel online trainingen worden verstrekt. Alle informatie die in verband met de fysieke, dan wel online trainingen wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor de eigen educatieve doelstellingen. Geen van de informatie die in verband met de fysieke dan wel online trainingen wordt verstrekt, mag worden opgevat als medisch, psychologisch, veterinair of ander professioneel advies.


Artikel 10. Overmacht

10.1. Kelly de Geus Dressuurtraining kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden

gehouden indien de nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Kelly de Geus Dressuurtraining is niet

aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.

10.2. Van overmacht is, naast de gevallen zoals in de wet of jurisprudentie is bepaald, onder andere maar niet beperkt tot sprake in het geval van stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur,

netwerkaanvallen, stremmingen in het verkeer, stakingen, brand, een pandemie, een epidemie, overheidsregels ter voorkoming dan wel bestrijding van een pandemie of epidemie, een overstroming en het geval waarin Kelly de Geus Dressuurtraining door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

10.3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Kelly de Geus Dressuurtraining is niet verplicht om schade te vergoeden die Klant lijdt door de overmachtssituatie dan wel ontbinding.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de door Kelly de Geus Dressuurtraining gegeven instructies (zowel fysiek als via de video’s en/of het abonnement). Kelly de Geus Dressuurtraining raadt aan om de instructies uit te voeren onder (professionele) begeleiding teneinde schade en/of blessures te voorkomen. Kelly de Geus Dressuurtraining is niet aansprakelijk voor (lichamelijke) schade en/of blessures door personen en/of dieren opgelopen door het volgen van de door haar gegeven instructies.

11.2. De inhoud van de adviezen van Kelly de Geus Dressuurtraining zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Kelly de Geus Dressuurtraining opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het geleverde advies van Kelly de Geus Dressuurtraining. In dat geval is Kelly de Geus Dressuurtraining niet verplicht om over te gaan tot restitutie.

11.3. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gezondheid van haar paarden. Klant is dan ook te allen tijde zelf aansprakelijk als het paard / de paarden van klant schade veroorzaken aan anderen, dan wel eigendommen van anderen.

11.4. Kelly de Geus Dressuurtraining is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Kelly de Geus Dressuurtraining toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

11.5. Kelly de Geus Dressuurtraining is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Klant geleden directe vermogensschade is Kelly de Geus Dressuurtraining nimmer aansprakelijk.

11.6. Indien het verrichten van Diensten door Kelly de Geus Dressuurtraining leidt tot aansprakelijkheid van Kelly de Geus Dressuurtraining, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd. De aansprakelijkheid van Kelly de Geus Dressuurtraining is verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per jaar wordt uitgekeerd.

11.7. De limiteringen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kelly de Geus Dressuurtraining.

11.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twee weken (2) nadat Klant de schade heeft ontdekt bij Kelly de Geus Dressuurtraining schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.


Artikel 12. Geheimhouding en privacygegevens

12.1. Kelly de Geus Dressuurtraining en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet

gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Kelly de Geus Dressuurtraining bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Kelly de Geus Dressuurtraining is verkregen.

12.2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Kelly de Geus Dressuurtraining opgestelde adviezen en lessen die via de online abonnementen worden verstrekt. Het is Klant uitdrukkelijk verboden om een abonnement met derden te delen en/of lesmateriaal te downloaden dan wel verstrekken aan derden, dan wel een poging daartoe te ondernemen.

12.3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Kelly de Geus Dressuurtraining aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Kelly de Geus Dressuurtraining vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Kelly de Geus Dressuurtraining vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Kelly de Geus Dressuurtraining is verspreid.

12.4. De geheimhoudingsverplichting geldt ook voor door Kelly de Geus Dressuurtraining en/of Klant ingeschakelde derden.

12.5. Ingeval van schending van de geheimhoudingsplicht door Klant, is Klant een direct opeisbare boete van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd. Dit laat het recht van Kelly de Geus Dressuurtraining onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt

12.6. Kelly de Geus Dressuurtraining gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en gebruikers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken om de overeenkomst uit te voeren. Indien daartoe gevraagd zal Kelly de Geus Dressuurtraining de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@kellydegeus.nl.

12.7. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Kelly de Geus Dressuurtraining verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Kelly de Geus Dressuurtraining tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

12.8. Indien Kelly de Geus Dressuurtraining op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

12.9. Indien Kelly de Geus Dressuurtraining op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie, dan wel persoonsgegevens aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Kelly de Geus Dressuurtraining zich niet kan beroepen op een

verschoningsrecht, is Kelly de Geus Dressuurtraining niet gehouden tot enige schadevergoeding. Dit geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten (hierna IE-rechten) van Kelly de Geus Dressuurtraining waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Kelly de Geus Dressuurtraining en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

13.2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Kelly de Geus Dressuurtraining worden overgedragen aan Klant, is Kelly de Geus Dressuurtraining gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

13.3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Kelly de Geus Dressuurtraining rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kelly de Geus Dressuurtraining.

13.4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Kelly de Geus Dressuurtraining rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

13.5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

13.6. Elke inbreuk die Klant maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Kelly de Geus Dressuurtraining, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 15.000,- euro (zegge: vijftienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Kelly de Geus Dressuurtraining onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.


Artikel 14. Prijzen en betaling

Algemeen

14.1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Klant, is Kelly de Geus Dressuurtraining gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Particuliere klanten hebben daarbij het recht om de overeenkomst op te zeggen.

14.2. Kelly de Geus Dressuurtraining is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.

14.3. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur of op het betaalverzoek te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Kelly de Geus Dressuurtraining. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Klant enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Kelly de Geus Dressuurtraining een nadere

termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

14.4. In geval van insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de

betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

14.5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Kelly de Geus Dressuurtraining niet verplicht volgens de foutieve prijs te leveren, tenzij Klant op geen enkele manier had moeten vermoeden dat er sprake was van en foutieve prijs.


Specifieke bepalingen bij fysieke trainingen aan particuliere klanten

14.6. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en inclusief reiskosten tenzij anders overeengekomen.

14.7. Betaling vindt achteraf plaatst via een betaalverzoek.

14.8. De termijn waarbinnen het betalingsverzoek moet zijn voldaan is 24 uur.

14.9. Als klant niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, krijgt klant een betalingsherinnering. Als klant dan nog niet tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan, is klant in verzuim en is klant wettelijke rente verschuldigd. Ook zullen er dan incassokosten in rekening kunnen worden gebracht.


Specifieke bepalingen bij fysieke trainingen aan zakelijke klanten

14.10. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en inclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen.

14.11. Betaling van fysieke trainingen vindt achteraf plaats via een maandelijkse factuur.

14.12. De termijn waarbinnen de factuur moet zijn voldaan is 7 dagen.

14.13. Als klant niet binnen de gestelde termijn aan de betalingsverplichtingen voldoet, is klant direct in verzuim. Klant is dan per direct wettelijke rente verschuldigd. Ook zullen er dan incassokosten in rekening kunnen worden gebracht.


Specifieke bepalingen bij abonnementen

14.11. Abonnementskosten worden per automatische incasso betaald en worden maandelijks of jaarlijks geïncasseerd.

14.12. Als er na 2 incassopogingen (eventueel nog uitschrijven) nog niet is voldaan aan de betalingsverplichting én klant na een betalingsherinnering nog niet heeft betaalt, zal de toegang tot het abonnement worden stopgezet.


Artikel 15. Vrijwaring en juistheid van informatie

15.1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Kelly de Geus Dressuurtraining verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Kelly de Geus Dressuurtraining zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

15.2. Klant vrijwaart Kelly de Geus Dressuurtraining van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

15.3. Klant vrijwaart Kelly de Geus Dressuurtraining voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

15.4. Klant vrijwaart Kelly de Geus Dressuurtraining voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).

15.5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Kelly de Geus Dressuurtraining verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 16. Klachten

16.1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Kelly de Geus Dressuurtraining of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn overeenkomst, is de Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden.

16.2. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via e-mail met als onderwerp “Klacht”.

16.3. De klacht moet door de Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kelly de Geus Dressuurtraining de klacht in behandeling kunnen nemen.

16.4. Kelly de Geus Dressuurtraining zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

16. 5. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht 

17.1. Op elke overeenkomst tussen Kelly de Geus Dressuurtraining en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. De Nederlandse rechter is de enige bevoegde rechter.